Üliõpilaselamu üürilepingu üldtingimused

Üürilepingu lisa nr.1
Kehtestatud MTÜ Dormitorium
juhataja 29.05.2018 käskkirjaga nr 21

ÜLIÕPILASELAMU ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

I ÜLDSÄTTED

1.1. Pooled juhinduvad käesolevast üürilepingust (edaspidi Leping), lepingu lisadest ja vara üürimist reguleerivast kehtivast seadusandlusest.

1.2. Lepingu järgi annab üürileandja kui vara valdaja üürnikule tasu eest kasutada üüriobjektiks oleva vara.

1.3. Üürileandja valdab üüriobjektiks olevat vara omandiõiguse või Tallinna Ülikooliga sõlmitud lepingu alusel.

1.4. Üürnik garanteerib talle kasutamiseks antud vara säilimise, sihipärase kasutamise, hooldamise ja tagastamise lepingu lõppemisel.

II ÜÜRIOBJEKT

2.1. Üüriobjektiks on üürileandja valdusesse kuuluv vara, mis koosneb toast ning üldkasutuses olevatest ruumidest ja neis paiknevast inventarist. Üüriobjekt ja selle seisund täpsustatakse lepingu lisaks olevas ruumi(de) ja vara üleandmise-vastuvõtmise aktis, mis on lepingu lahutamatu osa.

2.2. Üürnikul on õigus kasutada üüriobjektiks olevat vara elamiseks vastavalt MTÜ Dormitorium (edaspidi MTÜ) majutamise sisekorraeeskirjale.

2.3. Üüriobjektiks olevat vara võivad kasutada ka teised üürileandjaga üürilepingu sõlminud isikud vastavalt kohtade arvule üüritud toas.

III LEPINGU JÕUSTUMINE

3.1. Leping jõustub sellele allakirjutamisest mõlema poole poolt.

3.2. Üürileping sõlmitakse tähtajaliselt – üheks õppeaastaks ja leping lõpeb 30.juuniga.

IV LEPINGULISTE MAKSETE TASUMINE

4.1. Üürnik maksab üürileandjale üüri jooksva kuu eest. Üüri suurus on fikseeritud lepingu tiitellehel ja sõltub tuba kasutavate üürnike arvust. Lisaks üürile maksab üürnik üürileandjale eelneval kuul osutatud kõrvalteenuste eest alljärgnevalt:

 • vee ja kanalisatsiooni ning prügi eest, mis jagatakse eelmisel kuul üliõpilaselamus elanud üürnike vahel. Kui arvestuslikult määratakse vee soojendamise kulu, siis vastav kulu jagatakse samuti üürnike vahel;
 • elektri- ja soojusenergia (sh. ka vee soojendamise eest, kui ei toimu vastava kulu arvestuslikku määramist) eest, mille jagamisel lähtutakse kasutatava üüripinna arvestuslikust suurusest;
 • pesumasina kasutamise eest vastavalt kehtestatud hinnale 1,28 eurot kuus;
 • muude teenuste eest vastavalt eraldi sõlmitud kokkulepetele.

4.2. Üüri suurus kehtestatakse MTÜ juhatuse poolt igaks õppeaastaks (periood jooksva aasta juulist kuni järgneva aasta juuni lõpuni. Üüri suurust võib üürileandja erandkorras ühekuulisel etteteatamisel ühepoolselt muuta, kui muutuvad üüritud varaga seonduvad otsesed kulud, maksud ja tariifid või muul üürileandjale olulistel põhjustel. MTÜ teavitab sellest üürnikke infokirjaga meili teel, vastava teatega üliõpilaselamu teadetetahvlil ja MTÜ kodulehel vähemalt üks kuu enne uue üüri suuruse kehtivuse algust.
Üürnik nõustub lepingut sõlmides, et infokirjaga, teadetetahvlil ja koduleheküljel avaldatavad üürilepingu üldtingimuste muutmisteated on käsitletavad lepingu tingimuste muutmisena.

4.3. Lepingu sõlmimisel tasub üürnik ühe kuu üürisumma tagatisrahaks.

4.4. Tagatisrahaga tagatakse osaliselt üürniku poolt lepingust tulenevate kohustuste õigeaegne ja nõuetekohane täitmine.

4.5. Üliõpilaselamust lahkumisel lepingu lõpetamisel arvatakse tagatisrahast maha viimase kuu kõrvalteenuste kulud (mille arved laekuvad järgmise kuu alguses), tasumata maksed, rikutud või kadunud mööbliesemete ja muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud, kui üürnik ei ole lepingu lõppemise hetkeks nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi MTÜ ees. Tagatisraha jääk tagastatakse üürnikule kuu aja jooksul peale lepingu lõppemist ja vastava akti allakirjutamist. Tagatisraha jääki suurusega alla ühe (1) euro pangaülekandega ei tagastata.

4.6. Pooled on kokku leppinud, et lepingu kehtivuse ajal ei tehta üüri mittetasumisel tagatisraha arvelt tasaarvestusi.

4.7. Tagatisraha ei kuulu lepingu lõpetamisel tagastamisele ega ka tasumata arvetega tasaarveldamisele, kui Üürnik lepingu lõppedes lahkub üliõpilaselamust üüriobjekti ja sellele ligipääsuks antud vahendeid majajuhatajale üleandmata ning vastavat akti allkirjastamata.

V POOLTE  KOHUSTUSED

5.1. Üürileandja kohustub:
5.1.1. andma üürniku kasutusse üüriobjektiks oleva vara ning sellele ligipääsuks vajalikud vahendid ja õigused;
5.1.2. garanteerima üüritud vara kasutamiseks vajalikud kommunaalteenused;
5.1.3. esitama üürnikule arved elektrooniliselt üüri ja kõrvalkulude eest hiljemalt iga kuu 15.kuupäevaks. Kui 15.kuupäev osutub puhkepäevaks, siis hiljemalt sellele järgneva päeva jooksul;
5.1.4. andma üürniku käsutusse teise samaväärse vara juhul, kui üürile andjast tulenevatel asjaoludel on üüriobjekt muutunud kasutamiskõlbmatuks, välja arvatud üliõpilaselamu renoveerimistööde ajal;

5.2. Üürnik kohustub:
5.2.1. kasutama üüriobjektiks olevat vara heaperemehelikult ja vastavalt üliõpilaselamute majutamise sisekorraeeskirjale ning lubama üürileandja esindajaid takistamatult kõikidesse ruumidesse, s.h. nende tutvustamiseks üürniku peatsel vahetumisel uuele üürnikule;
5.2.2. hoiduma kahjustamast üürile andja poolt kasutusse antud vara;
5.2.3. järgima üürileandja esindaja korraldusi, käskkirju, ettekirjutusi ning kehtestatud majutamise sisekorra-tuleohutus- ja muid eeskirju;
5.2.4. mitmekohalises toas koha vabanemise või vaba koha olemasolu korral on tuppa elama jäänud või elama asuval üürnikul alates teisest (2) kuust pärast toakaaslase üürilepingu lõppemist või üürnikuga üürilepingu sõlmimist kohustus tasuda kogu toa arvestuslikule pinnale jagatavate kõrvalteenuste eest;
5.2.5. mitmekohalises toas koha vabanemise korral on üürileandjal õigus teha tuppa jäänud üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepanek asuda ümber mõnda teise samaväärsesse tuppa;
5.1.6. kui üürnik ei võta üürileandja punktis 5.2.5 nimetatud ettepanekut vastu või ei asu ümber üürileandja poolt pakutud tuppa, kohustub üürnik alates kolmandast (3) kuust pärast koha vabanemist toas tasuma üüri vastavalt kohtade arvule toas (sh vabade 5.1.1. kohtade eest).
5.2.7. kui toas elab mitu üürnikku, jagatakse punktide 5.2.4 ja 5.2.6 alusel arvestatavad summad nende vahel võrdselt;
5.2.8. teatama viivitamatult üürile andja esindaja(te)le kõikidest ruumides toimunud avariidest, tulekahjudest jms., võttes kohe tarvitusele abinõud avariide ja nende tagajärgede viivitamatuks likvideerimiseks ja elanike ohutuse tagamiseks;
5.2.9. vastutama materiaalselt temale antud varade säilimise ja korrashoiu eest ning hüvitama tekitatud kahju või korrastamiseks tehtud kulutused sh oma külaliste või kaasüürilise poolt tekitatud kahju ja rikkumiste eest;
5.2.10. hüvitama vara rikkumisel või kaotamisel üürile andjale kahju alljärgnevalt:

 • distantskaardi eest 15 eurot;
 • võtme eest 15 eurot;
 • muu vara vastavalt selle soetamismaksumusele.

5.2.11. tagastama üürileandjale lepingu lõppemise päeval vara vähemalt samas seisundis, millises ta selle sai, arvestades normaalset kulumist;
5.2.12. tasuma üüri ja kõrvalkulud vastavalt esitatud arvetele iga kuu viimaseks kuupäevaks arvel näidatud MTÜ arvelduskonto(de)le;
5.2.13. tasuma maksete tegemisel sellega kaasnevad panga ülekandekulud;
5.2.14. hüvitama üürileandja poolt võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused;
5.2.15. informeerima üürileandjat õpingute katkestamisest või lõpetamisest 10 (kümne) päeva jooksul selle teadasaamisest;
5.2.16. mitte andma üüritud vara (sh. võtmeid, distantskaarti jm.) üle teistele isikutele ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;
5.2.17. teatama soovist lepingu ennetähtaegsest ülesütlemisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette arvestusega, et lepingut saab lõpetada 15. kuupäevaga või kuu viimase kuupäevaga;
5.2.18. teavitama oma makseraskustest üürileandjat ning esitama üürileandjale vastava kirjaliku teate koos sooviga sõlmida eraldi kokkulepe võlgade tasumiseks, kui tähtajaks on täielikult või osaliselt tasumata kahe kuu üüri ja kõrvalteenuste eest.

VI POOLTE ÕIGUSED

6.1. Üürileandjal on õigus:
6.1.1. nõuda üürnikult lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;
kontrollida üüriobjektiks oleva vara sihipärast kasutamist, selle säilimist ja hooldamist ning vajadusel teha vastavasisulisi kohustuslikke ettekirjutusi ja seada 6.1.1. piiranguid;
6.1.2. leping erakorraliselt ilma etteteatamiseta üles öelda, kui ilmnevad lepingu p-s 8.5.  väljatoodud asjaolud;
6.1.3. nõuda üüri ja kõrvalkulude tasumisega viivitamise eest viivist 0,15% päevas alates üürilepingu lõpetamise hetkest;
6.1.4. kustutada arve mittetähtaegsel (hilinemisega) tasumisel esimeses järjekorras arve mittekohasest tasumisest tulenev viivisevõlgnevus ja üksnes seejärel allesjäävate rahaliste vahendite arvelt maksevõlg;
6.1.5. nõuda leppetrahvi üliõpilaselamute ruumides ja koridorides suitsetamise eest 50 eurot, turvaekipaaži või päästeameti väljakutse korral selle põhjustaja(te)lt 30eurot ühe väljakutse eest;
6.1.6. määrata esindaja, kellel on õigus kontrollida hoones asuvate isikute seotust üliõpilaselamuga. Selle puudumisel on üürileandja esindajal õigus nõuda kontrollitava isiku lahkumist või korraldada isiku sundeemaldamine hoonest vastavalt kehtivale seadusandlusele;
6.1.7. konfiskeerida distantskaart ja võtmed isikutelt, kellel puudub õigus nende kasutamiseks;

6.1.8. sõlmida lepinguid üüriobjekti kasutamise osas ka teiste isikutega vastavalt kohtade arvule toas.

6.1.9. sõlmida lepinguid üüriobjekti kasutamise osas ka teiste isikutega vastavalt kohtade arvule toas;

6.1.10. käesoleva lepingu täitmise eesmärgil ning kooskõlas Tallinna Ülikooli ja MTÜ Dormitorium vahel sõlmitud Andmetöötluslepinguga saada infot Tallinna Ülikoolilt üürniku õppima asumise või õppimise kohta Tallinna Ülikoolis ning vahetada infot üürniku majutamise kohta MTÜ Dormitorium haldamisel olevas üliõpilaselamus.

6.2.  Üürnikul on õigus:
6.2.1. nõuda üürileandjalt üürilepingu üldtingimuste p-s 5.1 fikseeritud kohustuste täitmist;
6.2.2. nõuda üüri vähendamist juhul kui lepingus ettenähtud vara kasutamise tingimused või vara seisund on oluliselt halvenenud temast mitteolenevatel põhjustel, millest üürnik on üürileandja esindajat eelnevalt kirjalikult teavitanud ja kui neid puudusi pole mõistliku aja jooksul üürileandja poolt kõrvaldatud;
6.2.3. nõuda vara kasutamiskõlbmatuks muutumise asjaoludel, milles üürnik ei ole süüdi, üürileandjalt selle vara samaväärset asendamist, sellest eelnevalt üürileandjale kirjalikult teatades;
6.2.4. üles öelda leping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata, kui üüritud eluruumi ei ole üürileandjast tuleneval põhjusel võimalik kasutada.

VII POOLTE  VASTUTUS

7.1. Pooled kannavad täielikku materiaalset vastutust lepingu tingimuste täitmata jätmisel, samuti kahju tekitamise eest vara üürimisel.

7.2. Üürileandja ei vastuta üürniku vara säilimise eest üürnikule eraldatud ruumis.

7.3. Vara mittesäilimisel üürnike ühiskasutuses olevates ruumides (boksi koridor, köök, WC, duširuum) kannab üürnik solidaarset vastutust teiste samu ühiskasutuses olevaid ruume kasutavate üürnikega.

VIII LEPINGU MUUTMINE  JA  LÕPETAMINE

8.1. Lepingu tingimusi saab muuta lepingus ja selle lisades sätestatud korras või poolte kirjalikul kokkuleppel.

8.2. Üürnikul on õpingute jätkamisel eelisõigus uue üürilepingu sõlmimiseks järgmiseks õppeaastaks, kui ta esitab vastava taotluse enne 15. juunit. Uue  üürilepingu kehtivuse alguseks on 01.juuli.

8.2.1. Üürilepingut on võimalik pikendada suveperioodiks s.o 01.juulist kuni 15.augustini.

8.3. Uue üürilepingu sõlmimise eelisõiguse saamise eelduseks on kuulumine Tallinna Ülikooli liikmeskonda ning õpingute jätkumine nominaalõppeajal (vastav märge tehakse ülikooli   poolt väljastataval tõendil), kehtivate võlgnevuste puudumine ja/või kirjalike hoiatuste puudumine lepingu või sisekorraeeskirjade rikkumise kohta.

8.4. Lepingu lõppemise tähtaja saabumisel menetletakse uut kohataotlust järgmiseks õppeaastaks üldise järjekorra alusel alates 25.juulist, kus eelistatud on esmakursuslased.

8.5. Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda kui:

 • üürnik kasutab vara mittevastavalt selle otstarbele või on andnud vara teiste isikute kasutusse ilma üürileandja nõusolekuta;
 • üürnik eirab üliõpilaselamu sisekorraeeskirju ja ühiselureegleid ning üürnikule on väljastatud kaks vastavat kirjalikku hoiatust;
 • üürnik on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kahjustanud talle kasutusse antud üürileandja vara;
 • üürnikul on kahe kuu võlg üüri ja kõrvalkulude eest ning üürnik pole esitanud kirjalikku teadet tekkinud üürivõla põhjuste kohta ja sõlminud üürileandjaga kirjalikku kokkulepet üürivõla tasumiseks või pole täitnud sõlmitud üürivõla tasumise  kokkulepet;
 • üürnik eksmatrikuleeritakse;
 • üürnik ei täida lepingus fikseeritud eeskirjade ja üürileandja poolt välja antud käskkirjade jm. juhiste ning nõuete sätteid.

8.6. Pooltel on õigus leping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva arvestusega, et lepingut saab lõpetada 15. kuupäevaga või kuu viimase kuupäevaga. Üürnik kohustub üüriobjekti lepingu lõppemise päeval vabastama.

8.7. Vastasel juhul on MTÜ esindajal õigus toimida alljärgnevalt:

 • siseneda tunnistajate juuresolekul üürniku kasutuses olevasse ruumi;
 • vabastada ruum üürniku isiklikest asjadest, võttes need kuni omanikule üleandmiseni oma valdusesse, garanteerides nende säilimise kolme kuu jooksul alates lepingu lõppemise päevast. Vara  hoiulevõtmisel ja üleandmisel koostatakse vastavad aktid ning kinnitatakse vajalike allkirjadega.

8.8. Kui üürnik keeldub vaatamata eelnevale teatamisele ruume vabastamast või takistab ruumide vabastamist, on MTÜ-l õigus ruumide vabastamiseks kasutada meetmeid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

8.9. Lepingu lõpetamisel allkirjastatakse üürniku ja üürileandja poolt akt, milles fikseeritakse lepinguliste kohustuste täitmise seis lepingu lõpetamisel, sh. võlgade, kasutusse antud varade ning muude pretensioonide või nõuete osas.

IX  VAIDLUSTE  LAHENDAMINE

9.1. Kõik vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise, ülesütlemise, muutmise ja vastutuse kohaldamisega, lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus vaidluse lahendamiseks pöörduda hagiga Harju Maakohtusse. Lepingu tõlgendamisel ja lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.