Räägu 49a sisekorraeeskiri

Kinnitatud
MTÜ Dormitorium
juhatuse liikme
24.08.2018
käskkirjaga nr 30

RÄÄGU 49a ÜLIÕPILASELAMU SISEKORRAEESKIRI

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi: Eeskiri) reguleerib MTÜ Dormitoriumi (edaspidi:    Üürileandja) valduses olevas üliõpilaselamus aadressil Räägu 49a olevat elamispinda üürilepingu (edaspidi: Leping) alusel kasutavate isikute (edaspidi: Üürnik) vahelisi suhteid, sätestab Üürniku käitumisreeglid üliõpilaselamus ja selle territooriumil ning käitumisreeglid Üürnikul üliõpilaselamus külasviibivatele isikutele.

2. Eeskirja kinnitab MTÜ Dormitoriumi juhatus ja see kehtib kuni uue sisekorraeeskirja kehtestamiseni.

3. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Eeskirja punktis 1 nimetatud isikutele.

4. ÜLDINE KORD ÜLIÕPILASELAMUS RÄÄGU 49a
Sisekorra eeskirjade eesmärgiks on tagada kõigile üliõpilaselamu üürnikele elamiseks ja õppimiseks tingimused, arvestades hoone ühist kasutust.

4.1 Üliõpilaselamus on keelatud:
4.1.1 üliõpilaselamu inventari, valgustite, akende, uste, läbipääsusüsteemide, postkastide, tuletõrjevahendite, tehnosüsteemide jms lõhkumine, rikkumine või muul viisil tahtlik kahjustamine;
4.1.2 üliõpilaselamutoa omavoliline remontimine ja ümberehitus, avade puurimine seintesse jne;
4.1.3 lahtise tule (sh küünalde) kasutamine üliõpilaselamu toas, koridorides, köögis, rõdul, fuajees või muus üldkasutavas üliõpilaselamu ruumis ja suitsetamine (sh e-sigaret, vesipiip vms) üliõpilaselamu siseruumides;
4.1.4 narkootiliste, toksiliste ja kergesti süttivate ainete hoidmine ja levitamine;
4.1.5 alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ning alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine;
4.1.6 loomade pidamine;
4.1.7 omavoliline elektriseadmete ja -juhtmete paigaldamine;
4.1.8 isevalmistatud küttekehade ja elektripliitide kasutamine;
4.1.9 esemete, vedelike ja prügi akendest  ning rõdudelt väljaloopimine;
4.1.10 ükskõik millisel viisil avaliku korra ja kaasüüriliste rahu rikkumine;
4.1.11 ukselukkude omavoliline vahetamine või uute paigaldamine.

4.2 Üürnikul on keelatud kasutada elamispinda muudel otstarvetel kui sellel elamiseks. Samuti ei ole Üürnikul lubatud elamispinda anda kolmandate isikute kasutusse.

4.3 Üürnikul on keelatud tõsta üliõpilaselamu toas olevat inventari omavoliliselt koridori, samuti anda toas olevat Üürileandjale kuuluvat vara kasutada kellelegi teisele isikule.

4.4 Üliõpilaselamu territooriumil on keelatud:
4.4.1 alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ning alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine;
4.4.2 esemete ja prügi mahaviskamine selleks mitte ettenähtud kohta;
4.4.3 lõkke tegemine;
4.4.4 ükskõik millisel viisil avaliku korra ja kaasüüriliste rahu rikkumine.

4.5 Üürnik on kohustatud:
4.5.1 hoidma puhtust ja korda üliõpilaselamu toas, ühisruumides ja üliõpilaselamu territooriumil;
4.5.2 mitte jätma järelvalveta sisselülitatud elektriseadmeid;
4.5.3 kasutama säästlikult vett ja elektrienergiat;
4.5.4 pidama kinni tuleohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
4.5.5 üliõpilaselamust väljumisel ja sinna sisenemisel alati kontrollima, et toa uks oleks lukus;
4.5.6 teatama Üürileandja esindajale (majajuhatajale, majutusjuhile) kõigist Eeskirja rikkumistest, samuti kõigist muudest õigusrikkumistest ning toimepandud, toimepandavatest või kavandavatest kuritegudest;
4.5.7 täitma kõiki Üürileandja esindajate (majajuhataja, majutusjuht) antud seaduslikke korraldusi.

4.6 Üürnik on kohustatud teatama Üürileandjale viivitamatult kõikidest riketest, avariidest ja muudest juhtudest, mis seavad ohtu Üürnik, teiste üliõpilaselamu elanike või/ ja Üürileandja vara säilimise ning tegema kõik endast sõltuva kahjude tekkimise vältimiseks või vähendamiseks. Üürnik on kohustatud hüvitama Üürileandjale tekkinud kahju või selle suurenemise, kui kahju tekkis või suurenes käesolevas punktis ettenähtud Üürnik kohustuse süülise mittetäitmise tulemusel.

4.7 Külalised
4.7.1 Külalise vastuvõtuks peab olema toanaabri nõusolek. Vastava nõusoleku puudumist loetakse Eeskirja rikkumiseks, mis seisneb kaasüürilise rahu rikkumises.
4.7.2. Lähtudes vajadusest võimalikult vähe häirida teisi üliõpilaselamu ühiskasutuses olevate ruumide üürnikke on Üürnikul on õigus tema poolt üüritud toas vastu võtta korraga üks külaline (mitme külalise vastuvõtuks vaata järgmist punkti).
4.7.3 Kahe või enama külalise vastuvõtuks on vaja üürileandja kooskõlastust. Samuti on vaja kooskõlastada üürileandjaga oma külalise või külaliste viibimine  üüripinnal üle 3 ööpäeva. Vajaliku kooskõlastuse saamiseks tuleb saata e-kiri aadressile r49visit@dormitorium.ee.
4.7.4 Külaline on kohustatud üliõpilaselamus ja selle territooriumil viibides järgima käesoleva Eeskirja reegleid. Üürnik on kohustatud teavitama oma külalist kehtivatest reeglitest. Külalise poolt reeglite rikkumise korral langeb vastutus külalise kutsunud Üürnikule.

4.8 Koristamine
4.8.1 Üürnik kohustub koristama tema kasutusse antud elamispinda ise ning viima prügi selleks ettenähtud õues asuvasse prügikonteinerisse. Üürnik kohustub täitma üliõpilaselamus elementaarseid hügieeninõudeid.
4.8.2 Pärast köögi kasutamist on Üürnik kohustatud koristama enda järel köögi ning puhastama pliidi (ja grillahju), köögist lahkudes välja lülitama pliidid ja muud elektriseadmed.
4.8.3 Üürnik kohustub pesema tema kasutuses oleva üliõpilastoa aknad (seestpoolt) ja  uksed vähemalt kaks (2) korda aastas – kevadel hiljemalt 30. aprilliks ning sügisel hiljemalt 30. oktoobriks.

4.9 Interneti kasutamine
4.9.1 Üürnikul on maja wifi-võrgus keelatud:

  • kasutada arvutit või seadet aktiveerimata tarkvarata, mis kaitseb arvutit või seadet    nakatumast viiruste ja pahavaraga sh võimaldada kolmandatele isikutele võrku kasutada vajalikke turvameetmeid kasutamata.
  • kasutada võrku mistahes isikutele mitteasjakohaste või soovimatute sõnumite saatmiseks (sh masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine (ingl k open relay). Soovimatuks masspostituseks loetakse muulhulgas anonüümsete või võltsitud saatjarekvisiitide või parodeeritud ning ähvardavate sõnumite, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud
  • selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mis tahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu, sh elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava(te) programmi(de)ga, nt “meilipommi”, “ahelkirja”, “püramiidskeemi” või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine;
  • selliste andmete, veebilehe või elektronposti sõnumite mistahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas või on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga.

4.10 Öörahu
4.10.1 Öörahu kehtib üliõpilaselamus E-N kell 22.00-06.00 ja R-L 00:00-07:00
4.10.2 Öörahu ajal on üliõpilaselamus ja selle territooriumil keelatud igasugune tegevus, mis võib häirida üliõpilaselamu elanike öörahu.

4.11 Võti, läbipääsukaart
4.11.1 Võti ja läbipääsukaart väljastatakse Üürileandja poolt Üürnikule elamispinna üürilepingu sõlmimisel.
4.11.2 Üürnikul on keelatud anda Talle väljastatud võtit ja/või läbipääsukaarti kolmandatele isikutele ning Üürnik on kohustatud vältima nende sattumist kolmandate isikute kätte.
4.11.3  Võtme või läbipääsukaardi kaotamisel on Üürnik kohustatud viivitamatult teatama sellest Üürileandja esindajale (majajuhataja, majutusjuht).
4.11.4  Kui Üürnik on kaotanud või rikkunud Talle väljastatud läbipääsukaardi või võtme, on Üürnik kohustatud sellest teatama Üürileandja esindajale ning hüvitab sellega kaasnevad kulud vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.11.5 Kui Üürnik on kaotanud toa võtme ja/ või uksekaardi ning ei pääse tuppa, siis on tal õigus paluda abi ööpäevaringselt turvafirmalt G4S helistades telefonil 1911.  G4S patrull tuleb kohale ning avab varuvõtmega ukse. G4S patrull kontrollib kohapeal isikuandmeid. Teenus on tasuline vastavalt G4S hinnakirjale ning vastav arve esitatakse Üürnikule MTÜ Dormitoriumi poolt tagantjärele.
4.11.6 Elamispinna kasutuslepingu lõpetamisel tagastab Üürnik võtme ja läbipääsukaardi Üürileandjale. Võtme ja/või läbipääsukaardi mittetagastamisel on Üürnik kohustatud hüvitama Üürileandjale nende kokkuleppelise maksumuse.

5. ÜÜRILEPINGU LÕPPEMINE/ LÕPETAMINE, ÜLIÕPILAS-ELAMUST LAHKUMINE

5.1 Elamispinna üürileping lõpeb selle tähtaja möödumisel. Üürnik on kohustatud elamispinna vabastama elamispinna üürilepingu tähtaaja saabumisel ning andma Üürileandjale üleandmise-vastuvõtmise akti alusel üle elamispinna, elamispinnal paikneva Üürileandjale kuuluva inventari ja toa võtme ning läbipääsukaardi.

5.2 Toas avastatud puudustest (lõhutud, määrdunud inventar vms) peab Üürnik  Üürileandjat teavitama koheselt nende avastamisel, mitte aga lepingu lõpetamisel ja elamispinna üleandmisel. Viimasel juhul jääb vastutus inventari rikkumise eest Üürnikule.

5.3 Lepingu lõppedes on Üürnik kohustatud koristama tema kasutusel olnud elamispinna (tühjendama tema kasutuses olnud kapid sh külmkapi, välja viima prügi, pesema põrandad, pühkima tolmu kappidelt-riiulitelt, eemaldama plekid seintelt jne) ning andma selle üle Üürileandja esindajale (majajuhatajale, hooldusjuhile). Üürnik kohustub Üürileandjale tagastama toa selle inventari lepingusõlmimise hetkel olnud seisus, arvestades loomulikku kulumist (kasutusel olnud madratsi määrdumist (plekke) ei loeta loomulikuks kulumiseks). Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on Üürileandjal õigus kasutada tekitatud kulude või kahjude hüvitamiseks Üürnik poolt tasutud tagatisraha. Kui tagatisrahast ei piisa tekitatud kahjude hüvitamiseks, siis esitatakse üürnikule täiendav arve.

5.4 Tagatisraha ei kuulu lepingu lõpetamisel tagastamisele ega ka tasumata arvetega tasaarveldamisele, kui Üürnik lepingu lõppedes lahkub üliõpilaselamust üüriobjekti ja sellele ligipääsuks antud vahendeid majajuhatajale üleandmata ning vastavat akti allkirjastamata.

5.5 Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel on Üürnik kohustatud maksma kõik Tema poolt Üürileandjale tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas hüvitama elamispinna kasutuslepingu ja käesoleva Eeskirja kohaselt Tema poolt hüvitamisele kuuluva kahju.

5.6 Üürileandjal on õigus keelduda elamispinna kasutuslepingu sõlmimisest uueks majutusperioodiks Üürnikuga, kes on korduvalt jätnud täitmata lepingujärgsed kohustused või on rikkunud lepingu tingimusi ja Eeskirjas ettenähtud nõudeid.