Juhised elu korraldamiseks Västriku 8 üliõpilaselamus

Elukeskkonna kodusus ja hubasus sõltuvad suuresti sellest, kuidas maja ning selle territoorium hooldatud on. Esmamulje üliõpilaselamu elamistingimustest ja selle elanikest annab just see, mis välja paistab.

Majahaldaja ja üürniku ühine kohustus on maja ja territooriumi heaperemehelik kasutamine ning hooldamine. Majahaldaja tagab omalt poolt hoone ning selle territooriumi tehnilise hoolduse, elanik kohustub omalt poolt hoolitsema Temale usaldatud ruumide ja inventari puhtuse ning heaperemeheliku kasutamise eest.

Pea meeles, et ühised mängureeglid loovad meile kõigile hea raamistiku mõnusaks elamiseks!

Käesolevas juhises toodud regulatsioonide vastuolude korral kehtivate üürilepingu üldtingimuste või sisekorraeeskirjade osas tuleb juhinduda MTÜ Dormitoriumi juhataja poolt käskkirjaga kinnitatud kordadest ja nõuetest.

SISUKORD:

Koha taotlemine üliõpilaselamusse
Üürilepingu sõlmimine
Üüri- ja kommunaalkulude eest tasumine, tagatisraha
Sissekolimine
Parkimine
Ühiskasutuses olevad ruumid (trepikojad, koridorid; pesumasinaruum)
Üürniku vastutus, eluaseme hooldus ja koristamine
Turvalisus ja sisekord üliõpilaselamus
Tulekahju ohutusnõuded, käitumine tulekahjuhäire korral
Internet
Lemmikloomad
Eluruumi vahetus, üleviimine uude korterisse
Külalised
Post
Üürilepingu lõpetamine, väljakolimine

1. Koha taotlemine üliõpilaselamusse
Kohataotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt MTÜ Dormitorium kodulehe kaudu aadressil www.dormitorium.ee.
Kohataotluse esitamiseks on avalehel link – Esita online kohataotlus siit Lingile vajutades satute taotluse ankeedile, mis algab majutuskoha valikuga. Samal lehel lingi Abi alt leiate taotluse esitamise juhendi.

1.1 Taotlusi uueks üüriperioodiks (jooksva aasta 01.septembrist kuni järgmise aasta 30.juunini) võetakse vastu alates jooksva aasta 25. juulist. Varem esitatud taotlusi järjekorda ei registreerita ja need lükatakse tagasi.

Kohataotluse esitamisel palume arvestada järgnevaga:

  • Kohataotluse täitmisel kontrollige, et kõik nõutud andmed oleksid sisestatud õigesti. Kontaktisikuks palume märkida oma ema, isa või vanavanema nimi ja tema kontakttelefon.
  • Esitada saab vaid ühe taotluse. Taotluse saab esitada nii konkreetse maja kui ka kõigi majade kohta s.o nii Karu 17, Västriku 8 kui ka Räägu 49a üliõpilaselamu kohta, kuid taotluses tuleb märkida oma soov majutuskoha osas vastavalt toodud variantidele. Kui Teile sobib ka muu variant, siis sellest tuleb teada anda taotluse kommentaari osas. Näiteks valides ühe koha kahetoalises toas aga nõustuksite ka ühe kohaga kolmekohalises toas tuleb vastav soov kirjutada taotluse kommentaari lahtrisse.
  • Esitatud kohataotlus kehtib 45 päeva. E-küla süsteem saadab automaatselt välja meeldetuletuse 5 päeva enne taotluse kehtivusaja lõppu ning tähtaja saabumisel kustutatakse kohataotlus. Taotleja saab ise e-külas esitatud taotluse kehtivusaega pikendada Esitatud taotluse muutmiseks v.a. tähtaja pikendamine tuleb võtta ühendust majutusjuhiga. Uut taotlust ei saa esitada isik, kelle poolt esitatud taotlus on kehtiv.

1.3. Kohataotluse esitamisel luuakse e-küla süsteemis Teie isiku konto ja saadetakse Teie poolt taotlusesse kirjutatud meiliaadressile kasutajatunnus ja parool, millega saate ka edaspidi üürnikuna siseneda e-külasse.

1.4.Kui soovite sõbra või sõbrannaga ühte tuppa elama asuda, tuleb mõlemal esitada elektrooniline kohataotlus ja kommentaaride lahtrisse kirjutada inimese ees- ja perekonnanimi, kellega soovite tuba jagada.

1.5.Esitatud kohataotlused järjestatakse e-küla süsteemis automaatselt vastavalt nende laekumiste ajale ja majutuskohtade jagamise põhimõtetele, mis on järgmine vastavalt prioriteetsusele:

  • Tallinna Ülikool üliõpilane
  • Elukoht väljaspool Tallinnat ja Harjumaad
  • I kursuse üliõpilane
  • Taotluse esitamise aeg Vabade kohtade olemasolul majutame ka teiste kõrgkoolide õppureid.

1.6.Vastavalt järjekorrale esitatakse majutuskoha taotlejatele pakkumisi majutuskohtadele. Uueks majutusperioodiks tehakse pakkumisi alates 01.augustist. Majutuskoha pakkumine tehakse ainult meili teel, vastavalt taotlusele ja selles antud meiliaadressile. Pakkumine tuleb teates märgitud kuupäevaks e-küla süsteemis aktsepteerida, sisenedes oma kasutajatunnuse ja parooliga e-külasse. Pakkumine kehtib 4 päeva Kui Te seda ei tee või lükkate antud pakkumise tagasi, siis loetakse Teid pakutud majutuskohast loobunuks ja Teie taotlus kustutatakse järjekorrast.

1.7.Kui olete pakkumise aktsepteerinud, saadetakse Teile tagatisraha arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks (tasumise tähtaeg genereeritakse vastavalt pakkumise aktsepteerimisele ja selleks on 5 kalendripäeva). Tagatisraha suuruseks on ühe kuu üürisumma. Kui arvel märgitud tähtajaks on tagatisraha arve tasumata, siis tühistatakse pakkumise alusel koostatud leping ning taotlus kustutatakse nimekirjast.

1.8.Kui tagatisraha on tasutud, saate allkirjastada üürilepingu Västriku 8 üliõpilaselamu majajuhataja juures. Majajuhataja vastuvõtu aegade kohta leiab info MTÜ Dormitoriumi kodulehelt. Kaasa palume võtta üks (1) dokumendifoto. Enne üürilepingu allakirjutamist palume läbi lugeda üürilepingu üldtingimused ja selle lisad, sest üürilepingu allakirjutamisel annate Te allkirja nendega nõustumiseks.

1.9.Üüritud majutuskohale ligipääsu tagavad võtmed ja distantskaardid väljastatakse peale üürilepingu sõlmimist.

1.10. Tallinna Ülikooli üliõpilastel on võimalik uueks majutusperioodiks esitada kohataotlusi kuni 15.juunini ning sel juhul algab üüriperiood 01.juulist (majutusperioodiks on siis 01.07 kuni 30.06).

Tagasi üles

2. Üürilepingu sõlmimine

2.1. Üürileping sõlmimisel ja lõpetamisel esindab MTÜ Dormitorium (Üürile andjat) majajuhataja. Vastavate toimingute sõlmimisel palume jälgida majajuhataja vastuvõtu aegu, mille kohta leiab infot kodulehelt.

2.2. Loe enne lepingu allakirjastamist kindlasti läbi üürilepingu üldtingimused!

2.3. Üürileping sõlmitakse tähtajaliselt – üheks õppeaastaks ja leping lõpeb 30.juuniga. Lepingu pikendamisel kehtib Üürnikul selleks eelisõigus. Seega kui on soov eluruumi kasutamiseks ka järgmiseks üüriperioodiks, siis on soovitatav pikendada lepingut enne tähtaja saabumist. Lepingu lõppemisel tähtaja saabumisel menetletakse uut kohataotlus üldise järjekorra alusel, kus eelistatud on esmakursuslased.

2.4. Peale allkirjastamist hoia oma üürileping kindlasti alles!

2.5. Üürileping algab 1. või 16. kuupäevast.

2.6. Võtmed saab Üürnik kätte Västriku 8 majajuhataja käest vastavalt kodulehel toodud aegadel või siis majajuhatajaga eraldi kokkulepitud aegadel.

2.7. Tagatisraha peab olema tasutud üürilepingu sõlmimise hetkeks.

2.8. Allkirjastatud üürileping annab võimaluse registreerida oma elukohaks Tallinna linna.

Tagasi üles

3. Üüri- ja kommunaalkulude eest tasumine, tagatisraha

3.1. Üüri- ja kommunaalkulude arved edastatakse Üürnikule hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks läbi MTÜ Dormitoriumi e-küla-süsteemi (www.dormitorium.ee > Logi e-külasse). Süsteemi paroolid genereeritakse ja saadetakse Üürnikule automaatselt kohataotluse esitamisel. Paroolide kaotamisel tuleb sellest teada anda majutusjuhile.

3.2 Üür arvestatakse jooksva kuu eest ja kõrvalkulusid eelmise kuu eest. Kõrvalkulusid jagatakse vastavalt kas siis:

  • hoonet kasutavate üürnike vahel (vesi-kanal, prügi)
  • arvestuslikule pinnale (soojus, elekter)
  • kehtestatud hinnale (pesumasina kasutamise tasu).

Makstav summa peab ühtima arvel oleva summaga( ümardamisi palume mitte teha).

3.3 Kui Üürnik teavitab vähemalt 15 päeva ette, et Ta ei viibi järgneval perioodil rohkem kui 2 nädalat ühiselamus, siis on tal õigus taodelda kõrvalkuludest vabastamist (v.a soojus) selleks perioodiks.

3.4. Üürnik on kohustatud üüri- ja kommunaalkulude eest tasuma alati õigeks tähtajaks, hiljemalt kuu viimaseks päevaks. Sealjuures on Üürnikul võimalik teha arvete eest ka ettemakseid.

3.5. Kui Üürnikul on tekkinud üüri- ja kommunaalkulude eest MTÜ Dormitoriumi ees makseraskused, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda majutusjuhile ning leida mõlemaid osapooli rahuldav lahendus. Kui Üürnikul on maksmata arveid 2 kuu eest, siis on Üürileandjal õigus üürileping ühepoolselt lõpetada, andes sellest Üürnikule eelnevalt teada vähemalt 30 kalendripäeva. Üürileandjal on õigus anda maksmata arvete nõue edasi võlanõuetega tegelevale ettevõttele ning võla sissenõudmise kulud tuleb Üürnikul Üürileandjale hüvitada.

3.6. Tagatisraha peab olema tasutud üürilepingu sõlmimise hetkeks.Tagatisraha suuruseks on ühe kuu üür ja selle arvel on Üürilenadjal õigus katta eelkõige Üürniku poolt tekitatud kahjusid ning samuti üürilepingu lõpetamisel veel laekumata arvete tasumist. Tagatisraha jääk tagastatakse üürnikule kuu aja jooksul peale lepingu lõppemist või lepingu lõppemisele järgneva kuu lõpuks.

Tagasi üles

4. Sissekolimine

4.1. Kui soovid kolimiseks kasutada sõidukit, siis lühiajaliselt on võimalik peatuda laadimistöödeks hoone peasissepääsu ees kõnniteel. Igapäevaselt on võimalik sõidukit parkida Västriku tänaval sõidutee ääres või hoone tagumisel Pardi tn poolsel küljel selleks ettenähtud parkimiskohtadel.

4.2. Üürnik kontrollib korterisse kolides hoolikalt ruumide puhtust ja seisukorda ning annab võimalikest puudustest koheselt Üürileandjale teada, et need fikseerida ning vältida edaspidiseid vaidlusi ja arusaamatusi. Üürileandja on kohustatud puudused koheselt likvideerima.

4.3. Üliõpilaselamu toad on eelnevalt mööbliga varustatud (toas on iga Üürniku kohta voodi; tool; riietekapp; raamaturiiul ja kirjutuslaud). Lisaks on igas toas külmkapp. Korruse keskel ühiskasutuses olevas köögis on pliidid ning küpsetusahi. Üürnike enda korraldada on kõik muu – voodipesu, koristustarbed, nõud, veekeetjad, rösterid jne. NB! Västriku ühiselamus on veekeetjaid lubatud kasutada ainult köögis, et vältida elektrilist ülepinget (v.a. renoveeritud korterites).

4.4. Veendu, et Sul oleks sissekolides kaasas kõik elamiseks vajalikud esmatarbed (isiklik voodipesu ja madratsikate, nõud, hügieenitarbed ning koristusvahendid). 

4.5. Tutvu oma toakaaslasega ning vahetage esimesel võimalusel kontaktandmeid (et saaksite vajadusel ühendust võtta – nt olete unustanud tuppa või olete kaotanud võtme vms). Samuti leppige omavahel kokku kasutuses olevate ruumide koristamises.

Tagasi üles

5. Parkimine

5.1. Sõidukit võib parkida Västriku tänaval sõidutee ääres nii, et sõiduk ei takistaks sõidu- ning jalakäijateel liiklemist. Samuti on võimalik parkida hoone taga, Pardi tn poolsel küljel selleks ettenähtud parkimiskohtadel.

5.2. Valesti pargitud ja liiklust segava sõiduki äraveoks on Üürileandjal õigus kutsuda politsei. Sõiduki valesti parkimise korral kannab sõiduki äraveokulud sõiduki omanik.

5.3. Jalgrattaid saab hoida hoone 1. korrusel asuvas jalgrattahoidlas. Ligipääsu jalgrattahoidlasse tuleb Västriku 8 majajuhatajalt taodelda avalduse alusel. Hoolitse selle eest, et Sinu jalgratas oleks enne majja sisenemist võimalikult puhas. Jalgrattahoidlas lukusta kindlasti jalgratas ning ruumist väljudes veendu, et uks Sinu järelt kindlasti korralikult sulguks.

5.4. Sõidukitega on keelatud liikumine kõnniteedel ja haljasaladel.

Tagasi üles

6. Ühiskasutuses olevad ruumid

6.1. Trepikojad, koridorid
6.1.1 Trepikojad on korrusmajas enim kasutatud ühiseid ruume, mis tuleb hoida puhtad ja liikumiseks vabad. Sinna ei tohi paigutada lapsevankreid, jalgrattaid. Viimaseid hoitakse neile ettenähtud jalgrattaruumis hoone esimesel korrusel.
6.1.2 Üliõpilaselamu peauksed on avatavad spetsiaalsete personaalsete uksekaartidega ööpäevaringselt. Turvalisuse huvides registreerib ning salvestab üliõpilaselamu arvutisüsteem kõik liikumised majas.
6.1.3 Turvalisuse tagamiseks tuleb jälgida, et koridori vaheuksed oleksid suletud ja uste sulgurid töökorras. Puuduste esinemisel anda sellest koheselt teada hooldusjuhile e-küla abitahvli kaudu.
6.1.4 Ühiskasutuses olevates ruumides liikudes tuleb arvestada kaasüürnikega ning kehtestatud öörahuga ajavahemikus 22:00-06:00. Probleemide korral on kõigil üürnikel õigus kutsuda vajaduse korral turvafirma patrullekipaaz tel.nr 1911 (G4S). Turvafirma väljakutsumise kulu kuulub hüvitamisele kehtestatud reegleid rikkunud üürniku poolt (kui korda on rikkunud üürniku külaline, siis vastutab selle eest ikkagi üürnik).

6.2. Köök
6.2.1. Ühiskasutuseks mõeldud köök asub korruse keskel.
6.2.2.Köögi inventar on Üürnike ühisosa ning selle puhastamine ja heaperemehelik kasutamine on iga Üürniku kohustus. Iga Üürnik peab enda järelt alati koristama ning hoolitsema selle eest, et peale Tema söögivalmistamist oleks pliit ja ahi järgmiseks kasutuskorraks puhas.
6.2.3. NB! Ära jäta toitu järelvalveta pliidile või ahju ja lülita pliit/ahi alati peale kasutamist välja! Kui on juhtunud, et toit on läinud kõrbema pliidil, siis sule kõik uksed ja ava köögi aken, et vältida suitsu levimist teistesse ruumidesse ning tulekahju häiresignalisatsiooni käivitumist. Köögis paikneb laes suitsuandur, mis liigse suitsu korral käivitab tulekahju häiresignalisatsiooni ja signaal edastatakse automaatselt ka Päästeametile ja turvafirmale G4S. Häiresignalisatsiooni käivitumisel tuleb minna 1.-korruse fuajeesse ATS keskuse juurde ja oodata seal ära Päästeameti meeskond ning anda nendele teada tekkinud olukorrast.
6.2.4. Enda järgi tuleb koristada ja puhastada kasutatud kraanikauss. Kraanikaussi ei tohi visata kohvipaksu ega toidujäätmeid.
6.2.5. Probleemidest köögiseadmetega tuleb teavitada e-küla abitahvli kaudu.
6.2.6. Söögi valmistamisel tuleb sisse lülitada pliidi kohal olev elektriline õhupuhasti. Toidu valmistamisel tekkinud ülemäärase suitsu või auru tekkimisel ava köögi aken. 

6.3. Duširuum
6.3.1. Ühiskasutuseks mõeldud duširuumid asuvad korruse keskel ja on ettenähtud kasutamiseks vastava korruse poole jaoks, mille juures ta asub. Kummagis duširuumis on 5 kabiini.
6.3.2. Peale dušši all käimist, palun jätta dušikabiini uks paokile kuivamise kiirendamiseks. Pidev niiskus loob soodsad tingimused hallitusele.
6.3.3. Lekkivast duššist või defektsest kabiinist tuleb teavitada e-küla abitahvli kaudu.

6.4. Pesumasinaruum
6.4.1Pesumasinaruum asub hoone 1. korrusel, fuajees. Pesumasinaruumis asuvad 3 pesumasinat ja 3 pesukuivatit. Ligipääs pesumasinaruumile on tagatud personaalsete uksekaartide abil.
6.4.2. Pesu pesemiseks märgi soovitud aeg pesumasinaruumi uksel olevale järjekorra graafikule. Ühele üürnikule on ette nähtud maksimaalselt 1 pesumasina kord päevas.
6.4.3Enne pesumasina kasutamist tutvuge kindlasti kasutusjuhistega, et vältida pesumasina ja -kuivati väärkasutust. Pesumasinate ning -kuivatite kasutusjuhised leiate pesumasinaruumi aknalaualt. Üürnik vastutab materiaalselt masina rikkumise eest kui see on põhjustatud valest kasutamisest. NB! Jalanõusid on keelatud masinates pesta. Kuivatitesse tohib panna ainult pestud pesu.
6.4.4.Pesu kuivatamine tubades ei ole lubatud kuna see põhjustab eluruumis liigset niiskust ning sellest tulenevat hallitusseeni. Pesu kuivatatakse kuivatites või pesumasinaruumis.
6.4.5Pesumasinaruumis on keelatud pesta jalgrattaid, lapsevankreid jms.
6.4.6. Lekkivast või defektsest pesumasinast või -kuivatist tuleb teavitada e-küla abitahvli kaudu.

Tagasi üles

7. Üürniku vastutus, eluaseme hooldus ja koristamine

NB! Erakorraliste avariiliste olukordade puhul võib helistada Karu 17 valvelauda telefonidel 6623739, 53301037 või helistada hooldusjuhile telefonil 56 280 155.

7.1. Üürniku vastutus
7.1.1. Üürileandja tagab hoone ning selle inventari igakülgse hoolduse ja töökorra (sh erakorraliste avariide puhkudel). Probleemide ja küsimuste korral tuleb Üürnikul võtta ühendust Västriku 8 majajuhatajaga e-küla abitahvli kaudu.
7.1.2Üürnik vastutab tema kasutusse antud ruumide (sh ühisruumide –köök, duširuum, pesumasinaruum, koridorid-trepikojad) ning üliõpilaselamu inventari heaperemeheliku kasutamise eest. Tahtlikult või hooletuse tõttu tekkinud kahjustused on Üürnik kohustatud Üürileandjale hüvitama. NB! Üürnik vastutab ka madratsi määrdumise eest, mistõttu on tungivalt soovitatav kasutada kattemadratsit. Madratsi määrdumisel tuleb tekkinud kahju üürileandjale hüvitada – 80 cm laiusega madrats vastavalt 120 eurot ja 120 cm laiune madrats vastavalt 160 eurot.
7.1.3Üürnikul on keelatud omavoliliselt puurida seintesse auke ja kleepida tubade seintele ning kappidele pilte ja esemeid, mille hilisem eemaldamine kahjustab pindasid.
7.1.4Üürnikul ei ole luba omavoliliseks ruumide remondiks ja värvimiseks. Ruumide remondi ja erakorralise hoolduse tagab Üürileandja.
7.1.5. Ruumide ja inventari kahjustustest ning defektidest tuleb teavitada majajuhatajat või hooldusjuhti e-küla abitahvli kaudu, et puudused fikseerida ja vältida edaspidiseid vaidlusi ning arusaamatusi.
7.1.6Erakorralistest kahjustustest ja vigadest (toru lõhkemine; uputus; elektrikilbi põleng jms.), tuleb töö ajal koheselt teavitada telefoni teel majajuhatajat või hooldusjuhti. Puhkepäevadel ja väljaspool tööaega teavitada juhtunust Karu 17 valvelauda telefonidel 6623739, 53301037. Kui teatamata jätmine on tekitanud Üürileandjale lisakahju, peab üürnik hüvitama tekkinud kulud.
7.1.7. Kui Üürileandja on jätnud probleemsele olukorrale reageerimata või on Üürileandja poolsest hooletusest tekkinud Üürnikule kahju, siis on Üürileandja omalt poolt kohustatud Üürnikule tekkinud kahjud hüvitama.

7.2. Radiaatorid ja küte
7.2.1Kõikides üliõpilaselamu tubades on vesi-keskkütte radiaatorid, mis on varustatud termostaatventiiliga. Termostaatventiili asendile 3 vastab temperatuur 20-22 kraadi.
7.2.2Kõikidest soojuskandjatega seotud vigadest või defektidest tuleb Üürnikul teatada koheselt e-küla abitahvli kaudu.
7.2.3Radiaatorit ei tohi katta esemetega (vaibad, rätikud, mööbel jne), kuna see takistab radiaatori normaalset tööd ning soojuse ühtlast ja normaalset kandumist ruumi.
7.2.4. Üürnikul on keelatud kasutada toas lisaks muid küttekehasid (elektrilisi lisaradiaatoreid, soojuspuhureid jms), kui selleks ei ole eelnevalt saadud Üürileandjalt erakorralist luba. Lisa elektriseadmed võivad põhjustada elektri ülekoormust ning põhjustada tuleohtlikke olukordasid.
7.2.5Sobiv toatemperatuur on uuringute järgi umbes +21 – +22˚ C. Parima une saab natuke jahedamas, umbes +19 ˚ C toatemperatuuril. Kui toa temperatuur langeb normaalsest temperatuurist allapoole, siis tuleb sellest teavitada e-küla abitahvli kaudu.

7.3. Ventilatsioon
7.3.1. Västriku 8 hoones on õhu vahetus ruumides lahendatud loomuliku ventilatsiooni toel. Tualetis ning köökides on õhuväljavõtuavad, mille kaudu vahetub ruumide õhk.
7.3.2Ruumides on värske õhu juurdevool tagatud radiaatorite taga asuvate ventilatsiooniavade kaudu.

7.4. Elekriseadmed
7.4.1. Elektriseadmete hoolduse ja korrasoleku eest vastutab Üürileandja.
7.4.2Elektriseadmeid võib paigaldada ja hooldada ainult selleks volitatud paigaldaja, seetõttu tuleb Üürnikul elektriseadmete probleemide korral alati teavitada e-küla abitahvli kaudu majajuhatajat või hooldusjuhti. Omavoliline elektriseadmete hooldus ja installeerimine on keelatud ja võib põhjustada eluohtliku olukorra.
7.4.3. Kui ruumis on defektne valgustilüliti või pistikupesa, siis tuleb Üürnikul sellest teada anda e-küla abitahvli kaudu. Üürileandja likvideerib esimesel võimalusel puudused.
7.4.4. Kui vooluvõrku ühendatakse vigane elektriseade, käivitub automaatselt elektrikaitse ning lülitab elektritoite ruumist välja.
7.4.5. Elektriseadmeid võib paigaldada ja parandada ainult maja haldaja poolt volitatud isik.
7.4.6. Köögi pistikupesad on kaitsemaandusega. Niiskes ruumis või välistingimustes ei ole lubatud kasutada seadet, mis on ühendatud tavalisse vooluvõrku niiske ruumi lävest väljaspool.
7.4.7. Kui ruumis oleva valgusti hõõgpirn vajab vahetust, siis tuleb see osta ise (40W) ja paluda vajadusel selle vahetust hooldusjuhilt, esitades vastav teade e-küla abitahvli kaudu.
7.4.8NB! Tubades on keelatud kasutada pliite või veekeetjaid (neid võib kasutada ainult ühiskasutuses olevas köögis), kuna need võivad põhjustada eluruumides elektri ülekoormust ning tuleohtliku olukorra.

7.5. Kraanid ja WC-potid
7.5.1Üürnik on kohustatud puhastama regulaarselt Tema kasutuses olevat kraanikaussi ja tualetti.
7.5.2. Lekkivast või ummistunud kraanist ja WC-potist tuleb koheselt teavitada e-küla abitahvli kaudu, et vältida niiskuskahjustusi ning tarbevee raiskamist. Kui veeleke on suur ja nõuab kiiret sekkumist, siis sulgeb üürnik käsitsi WC-poti taga asuva veekraani ja teavitab e-küla abitahvli kaudu hooldusjuhti.
7.5.3. Kraanikaussidesse on keelatud panna toidujäätmeid ja muid vee normaalset äravoolu takistavaid aineid või esemeid.
7.5.4WC-potti on keelatud visata majapidamispaberit, hügieenisidemeid jms. esemeid, mis võivad takistada äravoolu normaalset toimimist.

7.6. Aknad ja uksed
7.6.1 Aknaid pestakse vähemalt 1 kord aastas (kevadel). Vastavalt vajadusele ka sagedamini. Akende ja uste pesu eest seestpoolt vastutab Üürnik. Üürileandja korraldab kord aastas akende välipesu.
7.6.2Probleemide korral toavõtmega või uksekaardiga (nt. võti või kaart on kadunud või kahjustatud), tuleb Üürnikul sellest teavitada e-maili teel majajuhatajat.

7.7. Koristamine
7.7.1Elanikul peaksid endal olema kodus alati nõudepesuvahend ja nõudepesukäsn; tolmulapp; põrandahari; väike kühvel ning tualettpaber. Korterite tualetid on eelnevalt juba varustatud prügikasti ja WC harjaga.
7.7.2Üürnik on kohustatud igapäevaselt puhastama ja hooldama Temale renditud ruume ning selle inventari (sh. WC-poti; kraanikausi ning ventilatsioonirestide puhastamine).
7.7.3Ühiskasutuses boksisiseseid ruume (WC, kraanikauss, esik) kohustuvad elanikud regulaarselt hooldama omavahel kokkuleppeliselt (koristamise graafikud bokside esikutes). WC-potti tuleb puhastada regulaarselt iga päev ning vähemalt korra nädalas põhjalikult.
7.7.4Põhjalik koristamine ei nõua alati erikemikaale või muid asjatundjate poolt kasutatavaid tarvikuid. Selleks sobivad hästi ka keskkonnasõbralikud tooted.
7.7.5Üürileandjal on õigus Üürnikule ette teatades kontrollida Temale kasutusse antud ruumide puhtust ning seisukorda.
7.7.6Külmikuid tuleb regulaarselt puhastada ning pesta nii seest- kui väljastpoolt. Riknenud toit eemalda koheselt külmikust. Sügavkülmikut tuleb vajadusel ka manuaalselt sulatada (kui jää sügavkülma osas on juba paksem kui 2 cm, siis on aeg sulatamiseks). Sulatamiseks lülita külmik välja (eemalda pistik seinakontaktist) ja tühjenda külmik toiduainetest. Ava külmiku uks ning aseta ukse ette froteerätik. Külmik sulab üles umbes paari tunniga. Selleks, et sügavkülm liiga jäässe ei läheks, reguleeri külmiku temperatuur alati normi piires (2-3), liiga kõrge temperatuur raiskab lisaks ka asjatult elektrit.

7.7.7. Prügi ja jäätmed – vii prügi välja regulaarselt. Prügikonteinerid asuvad välisterritooriumil, hoone linnapoolses otsas, katlamaja juures. Tallinna linnas on prügi sorteerimine kohustuslik! Sorteeri prügi liigiti – olmeprügi läheb suurde süvamahutisse; biojäätmed (pakendatult biolagunevasse prügikotti) lähevad väiksesse biojäätmete konteinerisse ja papp-kartong läheb veidi suuremasse ratastel konteinerisse.
7.7.8Üürilepingu lõppedes koristab Üürnik Tema kasutuses olnud ruumid ja inventari ning tagastab ruumid samasuguses seisukorras nagu need olid Temale üle antud lepingu sõlmimise hetkel. Üürileandja arvestab sealjuures ruumide ja inventari loomulikku kulumist.

NB! Kui koristad ja hoolitsed enda järelt regulaarselt, siis püsib ka maja korras ning Sinu ajutine kodu on palju mugavam ning hubasem.

Tagasi üles

8. Turvalisus ja sisekord üliõpilaselamus

8.1. Sisekorraeeskirjad on kättesaadaval hoone 1. korrusel peafuajees või MTÜ Dormitoriumi kodulehel www.dormitorium.ee. Sisekorraeeskirjad on kohustuslikud järgimiseks kõikidele üürnikele ning on koostatud lähtudes kõikide üliõpilaselamu üürnike heaolust ning turvalisusest.

8.2. Västriku 8 hoone sissepääsud, koridorid ja köögid on 24h ööpäevas turvakaamerate videovalve all.

8.3. Öörahu on üliõpilaselamus tööpäevadel (E-N) 22:00 – 06:00 ja R-L 00:00-07:00.

8.4. Üürnik vastutab ka Tema poolt kutsutud külaliste sisekorraeeskirjade järgimise eest (külastusaeg 06:00 – 22:00) ja nende poolt tekitatud kahju eest. Külalise viibimise toas peab eelnevalt kooskõlastama toakaaslasega.

8.5. Sisekorraeeskirjade mittejärgimisel on kaasüürnikel õigus esitada rikkuja kohta kirjalik kaebus e-maili teel majajuhatajale või vajadusel kutsuda kohale turvateenistus.

8.6. Turvateenuseid Västriku 8 üliõpilaselamus osutab G4S (tel: 1911).

8.7. Turvafirmale väljakutse teinud Üürnik ootab ära patrullekipaaži saabumise ning teavitab neid rikkuja asukohast.

8.8. Sisekorraeeskirjaderikkuja on kohustatud tasuma Tema poolt põhjendatud turvateenistuse patrullekipaaži väljakutse tasu. Rikkujal on seejuures õigus Tema kohta esitatud kaebuse mitteõigsuse puhul see vaidlustada, edastades vastavasisulise avalduse majajuhatajale hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

8.9. Väiksema rikkumise korral esitab Üürileandja sisekorraeeskirjade rikkujale ühekordse kirjaliku hoiatuse.

8.10. Üürileandjal on õigus sisekorraeeskirjadest korduvalt mitte kinnipidamise või raske eeskirjade rikkumise korral Üürniku üürileping ühepoolselt ilma etteteatamiseta lõpetada!

8.11. Kui elanik märkab trepikodades liikumas kõrvalisi isikuid, siis peab ta sellest telefoni teel teavitama turvateenistust G4S (tel: 1911).

8.12. Kui häire on tõsine ning Üürnik tunneb tõsist ohtu turvalisusele, siis võtab Üürnik ühendust hädaabi telefonil 112.

8.13 Kui Üürnik on kaotanud toa võtme ja/ või uksekaardi ning ei pääse tuppa, siis on tal õigus paluda abi ööpäevaringselt turvafirmalt G4S helistades telefonil 1911. G4S patrull tuleb kohale ning avab varuvõtmega ukse. G4S patrull kontrollib kohapeal isikuandmeid. Teenus on tasuline vastavalt G4S hinnakirjale ning vastav arve esitatakse Üürnikule MTÜ Dormitoriumi poolt tagantjärele

NB! Üürileandjal on õigus üürileping ühepoolselt lõpetada, kui Üürnik ei ole täitnud omapoolseid lepingu tingimusi (s.h ka avaliku korra rikkumine; kaasüürnike rahu rikkumine jms.) ning väldib koostööd MTÜ Dormitoriumi esindajatega.

Tagasi üles

9. Tulekahju ohutusnõuded, käitumine tulekahjuhäire korral

9.1. Reaalsete tulekahjutunnuste esinemisel (suits, leegid, kuumus jne) tuleb koheselt helistada hädaabitelefonil 112. Vahetult tulekollet nähes peaks kaaluma võimalust tuli kustutada esmaste kustutusvaheditega- tulekustutitega, mis asuvad köökides ning koridorides (vastav märk seinal). Kui see osutub kuumuse või suitsu tõttu ohtlikuks, tuleb koheselt evakueeruda.

9.2 Västriku 8 üliõpilaselamu on varustatud automaatse tulekahjust teavitamise süsteemiga, mis on ühendatud otse Päästeameti ja G4S juhtimiskeskusega. Häirekellade rakendumisel edastatakse signaal automaatselt ning kohale tulevad nii Päästeameti tuletõrje auto kui ka G4S patrull.

9.3. Häirekellade käivitumisel tuleb eluruumidest evakueeruda vastavalt evakuatsiooniskeemile (paigaldatud kõikide korruste sissepääsude ustele). Evakuatsiooni puhul on kogunemiskohaks Västriku 8 maja esine park.

9.4. Enda põhjustatud tulekahjuhäirest (häire edastanud suitsuanduril hakkab põlema punane signaallamp) palume minna saabuvale Pääasteameti meeskonnale ja G4S patrullile vastu 1.-korruse fuajeesse ATS keskuse juurde. Valehäire tõttu tekitatud kahju ja võimalikud kulud kannab valehäire põhjustaja.

9.5 Hoonesse paigaldatud suitsuanduri omavoliline eemaldamine on kvalifitseeritav üürilepingu üldtingimuste ja sisekorra eeskirjade raske rikkumisena, mis võib tuua kaasa üürilepingu erakorralise lõpetamise. Suitsuanduri eemaldamine viib ATS seadme rikke režiimi, mille kõrvaldamisega seotud hooldusfirma väljakutse kulu tuleb üürnikul tasuda (minimaalne summa 42.- eurot).

Tagasi üles

10. Internet ja TV 

10.1. Västriku 8 üliõpilaselamus on võimalik kasutada tasuta juhtmevaba interneti ühendust. Majasisesesse wifi-võrku sisenemiseks kasutage parooli: V8dormit

10.2. Wifi võrk levib kahel sagedusel – 5Ghz ja 2,4Ghz. 5Ghz sagedus on oluliselt müravabam ja kiirem kui vana 2,4Ghz sagedus.

10.3 Wifi ühenduse puhul sõltub ühenduse stabiilsus ja kiirus paljudest erinevatest aspektidest – alustades kasutajate hulgast, leviala ulatusest, kõrvaliste hotspotide ja elanike isiklike ruuterite segavast mürast ning kindlasti ka kasutaja enda arvuti/nutiseadme parameetritest ja konfiguratsioonidest. Väga sageli on kehva Wifi- ühenduse põhjuseks kasutaja nutiseadme aegunud võrgukaart, erinevate driverite uunedamise vajadus, aegunud operatsioonisüsteem või viiruste esinemine seadmes. Kuna kaasaegne IT-tehnika areneb väga kiiresti, siis võib-olla ka, et Sinu 10 aastat vana arvuti või telefon ei pruugi enam uute interneti võrguseadmetega hästi ühilduda ja toime tulla. Dormitorium ei paku kasutaja isikliku seadme kasutajatuge.

10.4. Arvestades interneti mahu piiratust, ei ole lubatud interneti teel arvutisse alla laadida muusikat, filme jms suuremahulisi materjale. Avalik võrk on ühiseks kasutamiseks ja interneti kasutamisel tuleks lähtuda kaaselanike heaolu silmas pidades. Netflixi ja Youtube`i kasutamiseks on soovitatav soetada endale isiklik internetileping vabalt turult (Telia, Tele2, Elisa).

10.5 Interneti kasutamisel tuleb jälgida sisekorraeeskirjadega kehtestatud turvanõuded (vaata täpsemalt maja sisekorraeeskirjadest), sest nende eiramine võib tuua kaasa suuri kulusid ning seeläbi ka nende hüvitamise nõude internetikasutajale.

Tagasi üles

11. Lemmikloomad

11.1. Lemmikloomade pidamine Västriku 8 üliõpilaselamus on keelatud.

Tagasi üles

12. Eluruumi vahetus/ üleviimine uude korterisse

12.1. Soovi korral eluruumi vahetada tuleb esitada vastav kohataotlus e-küla kaudu. Kui Üürileandjal on pakkuda soovitud eluruumi, siis lõpetatakse olemsolev üürileping ning sõlmitakse uus üürileping.

12.2. Mitmekohalist tuba üksi kasutades või kasutama jäädes vähema arvu Üürnike poolt kui toas on kohti, peab Üürnik(ud) tasuma kõrvalteenuste eest, mida jagatakse arvestuslikule pinnale, vastavalt nende jaotusele toa tegelikule kohamäärale alates teisest kuust, arvestades lepingu sõlmimisest või toakaaslase üürilepingu lõppemisest. Alates kolmandast kuust on Üürnik(ud) kohustatud tasuma toa täis üüri arvestades kohtade arvu toas, kui ei soovita ümberkolida 2 nädala jooksul Üürileandja poolt pakutud samaväärsesse tuppa. Antud regulatsiooni eesmärgiks on üürnike võrdne kohtlemine ja üürnikele n.ö oma toa kasutamise jätkamise võimaldamine. Sellega küll kaasneb siis kohustus teisest kuust toa arvestuslikule pinnale jagunevate kõrvalteenuste eest tasumiseks täismahus. Selle vältimiseks on Üürnikul võimalus esitada taotlus ümberkolimiseks samaväärsesse tuppa. Eluruumi täisüüriarvestus lisandub kolmandast kuust, kui Üürileandja on teinud ettepaneku Üürnikule ümberkolimiseks ja Üürnik pole sellega 2 nädala jooksul nõustunud.

Tagasi üles

13. Külalised

13.1. Külalise vastuvõtuks peab olema toanaabri või toanaabrite nõusolek. Vastava nõusoleku puudumist loetakse sisekorraeeskirja rikkumiseks, mis seisneb kaasüürilise rahu rikkumises.

13.2 Lähtudes vajadusest võimalikult vähe häirida teisi üliõpilaselamu ühiskasutuses olevate ruumide üürnikke on Üürnikul on õigus tema poolt üüritud toas vastu võtta korraga üks külaline (mitme külalise vastuvõtuks vaata järgmist punkti). 

13.3 Kahe või enama külalise vastuvõtuks on vaja üürileandja kooskõlastust. Samuti on vaja kooskõlastada üürileandjaga oma külalise või külaliste viibimine üüripinnal üle 3 ööpäeva. Vajaliku kooskõlastuse saamiseks tuleb saata e-kiri aadressile v8visit@dormitorium.ee.

13.4 Külaline on kohustatud üliõpilaselamus ja selle territooriumil viibides järgima käesoleva Eeskirja reegleid. Üürnik on kohustatud teavitama oma külalist kehtivatest reeglitest. Külalise poolt reeglite rikkumise korral langeb vastutus külalise kutsunud Üürnikule.

Tagasi üles

14. Post

14.1. Üürnikul on õigus ning võimalus kasutada postiteenuseid, näidates oma elukoha aadressiks toa numbri ja Västriku 8,11312, Tallinn..

14.2. Üürnike postkastid asuvad hoone 1. korrusel peafuajees.

Tagasi üles

15. Üürilepingu lõpetamine, väljakolimine

15.1. Üürilepingut on Üürniku poolt võimalik ennetähtaegselt lõpetada esitades selleks kirjaliku avalduse vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette arvestusega, et lepingut saab lõpetada 15. kuupäevaga või kuu viimase kuupäevaga;

15.2 Üürilepingu lõppedes koristab Üürnik Temale kasutada antud ruumid ja inventari, võtab kaasa kõik Temale kuuluvad esemed ning viib välja prügi.

15.3. Üürileandjalon õigus üürilepingu kehtivuse ajal kontrollida ruumide seisukorda.

15.4. Enne üürilepingu lõpetamist tagastab Üürnik Västriku majajuhatajale toa võtme ja uksekaardi. Võtme ja uksekaardi tagastamine saab toimuda ainult Västriku 8 majajuhataja tööaegadel või eelnevalt kokkulepitud aegadel..

15.5. Üürilepingu kirjalik lõpetamine toimub majajuhataja juures vastuvõtuaegadel. Üürilepingu lõpetamisel fikseeritakse aktis ruumide ja inventari seisukord ning üüripinna kasutamisega seotud arvete seis (tagatisrahad, võlad, ettemaksed). Üürilepingu lõpetamisel maksmise tähtaega ületanud maksetele lisandub ka viivis 0,15% päevas.

15.6. Üürilepingu lõpetamisel punktis 15.5 toodud nõuete mittetäitmisel ja võtmete mittetagastamisel Üürniku poolt on Üürile andjal õigus mitte tagastada tagatisraha.

Tagasi üles