Västriku 8 sisekorraeeskiri

Kinnitatud MTÜ Dormitorium
juhatuse liikme 24.08.2018
käskkirjaga nr 30

VÄSTRIKU 8 ÜLIÕPILASELAMU SISEKORRAEESKIRI

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi: Eeskiri) reguleerib MTÜ Dormitorium (edaspidi:    Üürileandja) valduses olevas üliõpilaselamus aadressil Västriku tn. 8 olevat elamispinda üürilepingu (edaspidi: Leping) alusel kasutavate isikute (edaspidi: Üürnik) vahelisi suhteid, sätestab Üürniku käitumisreeglid üliõpilaselamus ja selle territooriumil ning käitumisreeglid Üürnikul üliõpilaselamus külasviibivatele isikutele.

2. Eeskirja kinnitab MTÜ Dormitoriumi juhatus ja see kehtib kuni uue sisekorraeeskirja kehtestamiseni.

3. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Eeskirja punktis 1 nimetatud isikutele.

4. ÜLDINE KORD ÜLIÕPILASELAMUS VÄSTRIKU 8
Sisekorra eeskirjade eesmärgiks on tagada kõigile üliõpilaselamu Üürnikele elamiseks ja õppimiseks tingimused, arvestades hoone ühis kasutust.

4.1 Üliõpilaselamus on keelatud:
4.1.1 üliõpilaselamu inventari, valgustite, akende, uste, läbipääsusüsteemide, postkastide, tuletõrjevahendite, tehnosüsteemide jms lõhkumine, rikkumine või muul viisil tahtlik kahjustamine;
4.1.2 üliõpilaselamutoa omavoliline remontimine ja ümberehitus;
4.1.3 lahtise tule (sh küünalde) kasutamine ja suitsetamine (sh e-sigaret, vesipiip vms) üliõpilaselamu toas, koridorides, köögis, rõdul, fuajees või muus üldkasutavas üliõpilaselamu ruumis;
4.1.4 narkootiliste, toksiliste ja kergesti süttivate ainete hoidmine ja levitamine;
4.1.5 alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ning alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine;
4.1.6 loomade pidamine;
4.1.7 hoone katusel viibimine;
4.1.8 omavoliline elektriseadmete ja -juhtmete paigaldamine;
4.1.9 isevalmistatud küttekehade ja elektripliitide kasutamine;
4.1.10 esemete, vedelike ja prügi akendest väljaloopimine;
4.1.11 ükskõik millisel viisil avaliku korra ja kaasüüriliste rahu rikkumine;
4.1.12 ukselukkude omavolilibe vahetamine või uute paigaldamine.

4.2 Üürnikul on keelatud kasutada elamispinda muudel otstarvetel kui selleks elamiseks. Samuti ei ole Üürnikul lubatud elamispinda anda kolmandate isikute kasutusse.

4.3 Üürnikul on keelatud tõsta üliõpilaselamu toas olevat inventari omavoliliselt koridori, samuti anda toas olevat Üürileandjale kuuluvat vara kasutada kellelegi teisele isikule. Üürnikul on keelatud võtta oma ainukasutusse üliõpilaselamu ühisruumides olevat mööblit, vara jm inventari.

4.4 Üliõpilaselamu territooriumil on keelatud:
4.4.1 mootorsõidukite parkimine ja juhtimine mitte selleks ettenähtud kohas, liiklusmärkide rikkumine, omavoliline mahavõtmine või ümberpaigutamine;
4.4.2 alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ning alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine;
4.4.3 esemete ja prügi mahaviskamine selleks mitte ettenähtud kohta;
4.4.4 lõkke tegemine;
4.4.5 ükskõik millisel viisil avaliku korra ja kaasüüriliste rahu rikkumine.

4.5 Üürnik on kohustatud:
4.5.1 hoidma puhtust ja korda üliõpilaselamu toas, ühisruumides ja üliõpilaselamu territooriumil;
4.5.2 mitte jätma järelvalveta sisselülitatud elektriseadmeid;
4.5.3 kasutama säästlikult vett ja elektrienergiat;
4.5.4 pidama kinni tuleohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
4.5.5 üliõpilaselamust väljumisel ja sinna sisenemisel alati kontrollima, et üliõpilaselamu uks tema järel lukustuks;
4.5.6 teatama Üürileandja esindajale (majameistrile, majutusjuhile) või korruse Tuutorile kõigist Eeskirja rikkumistest, samuti kõigist muudest õigusrikkumistest ning toimepandud, toimepandavatest või kavandavatest kuritegudest;
4.5.7 täitma kõiki Üürileandja esindajate (majameister, majutusjuht) antud seaduslikke korraldusi.

4.6 Üürnik on kohustatud teatama Üürileandjale viivitamatult kõikidest riketest, avariidest ja muudest juhtudest, mis seavad ohtu Üürnik, teiste üliõpilaselamu elanike või/ ja Üürileandja vara säilimise ning tegema kõik endast sõltuva kahjude tekkimise vältimiseks või vähendamiseks. Üürnik on kohustatud hüvitama Üürileandjale tekkinud kahju või selle suurenemise, kui kahju tekkis või suurenes käesolevas punktis ettenähtud Üürnik kohustuse süülise mittetäitmise tulemusel.

4.7 Külalised
4.7.1 Külalise vastuvõtuks peab olema toanaabri või toanaabrite nõusolek. Vastava nõusoleku puudumist loetakse Eeskirja rikkumiseks, mis seisneb kaasüürilise rahu rikkumises.
4.7.2. Lähtudes vajadusest võimalikult vähe häirida teisi üliõpilaselamu ühiskasutuses olevate ruumide kasutajaid on Kasutajal on õigus tema poolt üüritud toas vastu võtta korraga üks külaline (mitme külalise vastuvõtuks vaata järgmist punkti).
4.7.3 Suurema hulga külaliste vastuvõtuks on vaja üürileandja kooskõlastust. Samuti on vaja kooskõlastada üürileandjaga oma külalise või külaliste viibimine  üüripinnal üle 3 ööpäeva. Vajaliku kooskõlastuse saamiseks tuleb saata e-kiri aadressile v8visit@dormitorium.ee.
4.7.4 Külaline on kohustatud üliõpilaselamus ja selle territooriumil viibides järgima käesoleva Eeskirja reegleid. Kasutaja on kohustatud teavitama oma külalist kehtivatest reeglitest. Külalise poolt reeglite rikkumise korral langeb vastutus külalise kutsunud Kasutajale

4.8 Koristamine
4.8.1 Üürnik kohustub koristama tema kasutusse antud elamispinda ise ning viima prügi selleks ettenähtud õues asuvasse prügikonteinerisse. Üürnik kohustub täitma üliõpilaselamus elementaarseid hügieeninõudeid.
4.8.2 Pärast köögi kasutamist on Üürnik kohustatud koristama enda järel köögi ning puhastama pliidi ja grillahju, köögist lahkudes välja lülitama pliidid ja muud elektriseadmed. Korduvalt käesolevas punktis toodud nõuete rikkumise korral on Üürileandjal õigus ajutiselt ära võtta Üürnikult köögi kasutamise õigus.
4.8.3 Üürnik kohustub pesema tema kasutuses oleva üliõpilastoa aknad (seestpoolt) ja  uksed vähemalt kaks (2) korda aastas – kevadel hiljemalt 30. aprilliks ning sügisel hiljemalt 30. oktoobriks.

4.9 Interneti kasutamine
4.9.1 Üürnikul on maja wifi-võrgus keelatud:

  • kasutada arvutit või seadet aktiveerimata tarkvarata, mis kaitseb arvutit või seadet nakatumast viiruste ja pahavaraga sh võimaldada kolmandatele isikutele võrku kasutada vajalikke turvameetmeid kasutamata
  • kasutada võrku mistahes isikutele mitteasjakohaste või soovimatute sõnumite saatmiseks (sh masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine (ingl k open relay). Soovimatuks masspostituseks loetakse muulhulgas anonüümsete või võltsitud saatjarekvisiitide või parodeeritud ning ähvardavate sõnumite, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud
  • selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mis tahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu, sh elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava(te) programmi(de)ga, nt “meilipommi”, “ahelkirja”, “püramiidskeemi” või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine;
  • selliste andmete, veebilehe või elektronposti sõnumite mistahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas või on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga

4.9.2 Üürnik kohustub hüvitama punktis 4.9.1 toodud nõuete rikkumiste tõttu MTÜ Dormitoriumile tekitatud kulud ja esitatavad kahjunõuded.

4.10 Öörahu
4.10.1 Öörahu kehtib üliõpilaselamus tööpäevadel ja pühapäeval kell 22.00-06.00, R-L 00:00-07:00.
4.10.2 Öörahu ajal on üliõpilaselamus ja selle territooriumil keelatud igasugune tegevus, mis võib häirida üliõpilaselamu elanike öörahu.

4.11. Uksekaart ja võti
4.11.1 Uksekaart ja võti väljastatakse Üürileandja poolt Üürnikule elamispinna üüri Lepingu sõlmimisel.
4.11.2 Üürnikul on keelatud anda Talle väljastatud uksekaarti ja toa võtit kolmandatele isikutele ning Üürnik on kohustatud vältima kaardi ja võtme sattumist kolmandate isikute kätte.
4.11.3 Uksekaardi või võtme kaotamisel on Üürnik kohustatud viivitamatult teatama sellest Üürileandja esindajale (majajuhataja, majutusjuht).
4.11.4 Kui Üürnik on kaotanud või rikkunud Talle väljastatud uksekaardi või võtme, esitab Üürnik Üürileandjale avalduse uue kaardi või võtme saamiseks ning vastavalt üürilepingu üldtingimustele hüvitab sellega kaasnevad kulud.
4.11.5 Kui Üürnik on kaotanud toa võtme ja/ või uksekaardi ning ei pääse tuppa, siis on tal õigus paluda abi ööpäevaringselt turvafirmalt G4S helistades telefonil 1911.  G4S patrull tuleb kohale ning avab varuvõtmega ukse. G4S patrull kontrollib kohapeal isikuandmeid. Teenus on tasuline vastavalt G4S hinnakirjale ning vastav arve esitatakse Üürnikule MTÜ Dormitoriumi poolt tagantjärele.
4.11.6 Elamispinna üürilepingu lõpetamisel tagastab Üürnik võtme ja uksekaardi Üürileandjale. Kaardi ja/ või võtme mittetagastamisel on Üürnik kohustatud hüvitama Üürileandjale uksekaardi ja/ või võtme maksumuse vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5. KASUTUSLEPINGU LÕPPEMINE/ LÕPETAMINE, ÜLIÕPILASELAMUST LAHKUMINE

5.1 Elamispinna üürileping lõpeb selle tähtaja möödumisel. Üürnik on kohustatud elamispinna vabastama elamispinna üürilepingu tähtaja saabumisel ning andma elamispinna, seal paikneva Üürileandjale kuuluva inventari, toa võtme ja uksekaardi üle Üürileandjale üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Kui elamispind jääb vastavalt eelpooltoodule üleandmata, siis ei tagatisraha Üürnikule ei tagastata.

5.2 Üliõpilaselamu toas ja boksis avastatud puudustest (lõhutud, määrdunud inventar vms) peab Üürnik  Üürileandjat teavitada koheselt nende avastamisel, mitte aga Lepingu lõpetamisel ja elamispinna üleandmisel. Viimasel juhul jääb vastutus inventari rikkumise eest Üürnikule.

5.3 Lepingu lõppedes on Üürnik kohustatud koristama tema kasutusel olnud elamispinna (tühjendama tema kasutuses olnud kapid sh külmkapis kasutusele olnud riiulid, välja viima prügi, pesema põrandad, pühkima tolmu kappidelt-riiulitelt, eemaldama plekid seintelt jne) ning andma selle üle Üürileandja esindajale (majajuhataja, majutusjuht). Üürnik kohustub Üürileandjale tagastama toa selle inventari Lepingu sõlmimise hetkel olnud seisus, arvestades loomulikku kulumist (kasutusel olnud madratsi määrdumist (plekke) ei loeta loomulikuks kulumiseks). Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on Üürileandjal õigus kasutada tekitatud kulude või kahjude hüvitamiseks Üürnik poolt tasutud tagatisraha. Kui tagatisrahast ei piisa tekitatud kahjude hüvitamiseks, siis esitatakse üürnikule täiendav arve.

5.4 Tagatisraha ei kuulu Lepingu lõpetamisel tagastamisele ega ka tasumata arvetega tasaarveldamisele, kui Üürnik Lepingu lõppedes lahkub üliõpilaselamust üüriobjekti ja sellele ligipääsuks antud vahendeid majajuhatajale üleandmata ning vastavat akti allkirjastamata.

5.5 Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel on Üürnik kohustatud maksma kõik Tema poolt Üürileandjale tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas hüvitama elamispinna üürilepingu ja käesoleva Eeskirja kohaselt Tema poolt hüvitamisele kuuluva kahju.

5.6 Üürileandjal on õigus keelduda elamispinna üürilepingu sõlmimisest uueks majutusperioodiks Üürnikuga, kes on korduvalt jätnud täitmata Lepingujärgsed kohustused või on rikkunud Lepingu tingimusi ja Eeskirjas ettenähtud nõudeid.